Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Udon Thani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
u2

ข่าวสารสำนักงาน

ข่าวสารหน่วยงาน

ดูทั้งหมด
การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 10 (นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส) พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์) และคณะ ในการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และเข้าร่วมประชุมตรวจราชการฯ โดยมีงาน/โครงการที่ตรวจติดตามในประเด็นดังนี้ 1.การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล (Issue) -การท่องเที่ยว -การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 2.การตรวจราชการตามมาตรา 55 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2565 3.การตรวจติดตามงานอื่นๆ ตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หรือปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ได้แก่ -การตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตรจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี -การตรวจติดตามการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ -การตรวจติดตามหน่วยงานในพื้นที่ในการปฏิบัติราชการตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

25 ส.ค. 66