Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

provincial offices of Natural Resources and Environment udonthani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
u2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ประสปการณ์ ทักษะ สมรรถนะ ความเชียวชาญในพื้นที่ และกำหนดวันเวลา สถานที่ คัดเลือกลูกจ้างชัวคราวรายเดือน ปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาลโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี ลงวันที 1 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2562....

จังหวัดอุดรธานี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ดังนี้
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
1 นายเกิดพงษ์  จันทร์ร้อยเอ็ด
ตำแหน่ง นิติกร
1 นางสาวพรทิพย์  วงษ์ขุลี
2 นายชลธิต  เพ็งแจ่มแจ้ง
3 นางสาววริษฐา  สุโนภักดิ์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
1 นางสาวเพชรฤดี  สำรวมใจ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี
1 นางสาวสมปอง  มั่นหมาย

โดยให้ผุ้มีรายชื่อดังกล่าว เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ.ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

เอกสารแนบ

31457

ขนาดไฟล์:0.07 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 44 ครั้ง