Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

provincial offices of Natural Resources and Environment udonthani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
u2

ประกาศจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผ่นแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดอุดรธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562-2566) โดยวิธีประกาศเชิญชวน

ประกาศจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผ่นแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดอุดรธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562-2566) โดยวิธีประกาศเชิญชวน

            จังหวัดอุดรธานี โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัดอุดรธานี" มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดอุดรธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562-2566) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ของงานจ้างที่ปรึกษาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

1. ต้องเป็นนิติบุคคลภาครัฐหรือเอกชนที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย

2. ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง

3. ต้องมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ทางวิชาชีพเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และมีอุปกรณ์ประกอบการทำงานที่สามารถดำเนินโครงการได้อย่างสมบูรณ์ในระยะเวลาที่กำหนด

4. มีบุคลากรที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้เป็นที่ปรึกษา

5. ไม่เป็นผู้ที่ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างไม่เป็นธรรม

6. ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

7. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และคุ้มกันเช่นว่านั้น

8. ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามมาตรการของสำนักงาน ป.ป.ช. ตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุด ที่ ปช 028/ว 0009 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2555 ดังนี้

    - บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จะเข้าคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย ต่อกรมสรรพากร หรือแสดงบัญชีรายรับราจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

    - บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับจังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

    - คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

    - ให้คู่สัญญาตามสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่าย และยื่นต่อกรมสรรพากรตามแบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.1)

                   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอเอกสารการจ้างที่ปรึกษาและเสนอราคาด้วยตนเองในวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2561  ระหว่างเวลา  08.30 น. ถึง  16.30 น.  ณ  ส่วนอำนวยการทั่วไป  ชั้น 1 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 75 ถนนศรีสุข ตำบลหมารกแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000  โดยผนึกซองและจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นว่าเอกสารหลักฐานดังกล่าวถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 75 ถนนศรีสุข ตำบลหมารกแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

ผู้วนใจสามารถขอรับเอกสารจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดอุดรธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562-2566) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้ที่ ส่วนอำนวยการทั่วไป ชั้น 1 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่เลขที่ 75 ถนนศรีสุข ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 ได้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561  จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561  ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  http://www.mnre.go.th/udonthani  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4221 2588  ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบ

ประกาศจ้างที่ปรึกษา

ขนาดไฟล์:0.17 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง

เอกสารการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ขนาดไฟล์:0.93 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 76 ครั้ง

ใบเสนอราคา

ขนาดไฟล์:0.04 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง