Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Udon Thani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
u2

ข่าวสารสำนักงาน

ข่าวสารหน่วยงาน

ดูทั้งหมด
การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติกิจการตามประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515  เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการประปา ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553

การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติกิจการตามประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการประปา ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553

วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ ได้มอบหมายให้ นายนิติพันธุ์ ตรงการดี ผู้อำนวยการส่วนกิจการประปาสัมปทาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักบริหารจัดการน้ำ ในฐานะเจ้าพนักงานผู้ตรวจการของผู้ให้สัมปทาน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติกิจการตามประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการประปา ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553 เดินทางมาส่งเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทาน เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการส่งเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทาน ทั้งนี้ นายเวทิน พุ่มอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี ได้เข้าร่วมหารือฯ โดยผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

26 ก.ย. 65

ข่าวเด่น

ดูทั้งหมด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล โครงการเสริมสร้างศักยภาพต้านการกำกับ ดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามประกาศจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี ได้ขยายกำหนดเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้าน การกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒0 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว

2 ก.ย. 65