Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

provincial offices of Natural Resources and Environment udonthani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
T1

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

 วิสัยทัศน์ของสำนักงาน 
 
เป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 เป้าประสงค์หลัก 

1. เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถนำแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปใช้ในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจในการให้บริการการอนุญาตของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี 
3. เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
4. เพื่อให้การจัดการปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน

 วัฒนธรรม

มุ่งมั่นบริการ วิชาการทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
 
 ค่านิยม
 
สามัคคี โปร่งใส ใฝ่คุณธรรม ก้าวนำสู่ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์